Romanesque-Pisan Abbey in Saccargia, near Sassari, Sardinia, Italy.

Back to Top ↑